Experimental Sabatier plot for predictive design of active and stable Pt-alloy oxygen reduction reaction catalysts

2022-06-09 | Experimental Sabatier plot for predictive design of active and stable Pt-alloy oxygen reduction reaction catalystsNat. Catal. Jin Huang, Luca Sementa, Zeyan Liu, Giovanni Barcaro, Miao Feng, Ershuai Liu, Li Jiao, Mingjie Xu, Denis Leshchev, Sung-Joon Lee, Mufan Li, Chengzhang Wan, Enbo Zhu, Yang Liu, Bosi Peng, Xiangfeng Duan*, William A. Goddard III, Alessandro Fortunelli, Qingying Jia & Yu Huang.