Amorphous nickel hydroxide shell tailors local chemical environment on platinum surface for alkaline hydrogen evolution reaction

2023-06-22 | Amorphous nickel hydroxide shell tailors local chemical environment on platinum surface for alkaline hydrogen evolution reaction – Nat. Mat. Chengzhang Wan, Zisheng Zhang, Juncai Dong, Mingjie Xu, Heting Pu, Daniel Baumann, Zhaoyang Lin, Sibo Wang, Jin Huang, Aamir Hassan Shah, Xiaoqing Pan, Tiandou Hu, Anastassia N. Alexandrova*, Yu Huang & Xiangfeng Duan*.