Wearable aptamer-field-effect transistor sensing system for noninvasive cortisol monitoring

2022-01-05 | Wearable aptamer-field-effect transistor sensing system for noninvasive cortisol monitoring – Science Advances. Bo Wang, Chuanzhen Zhao, Zhaoqing Wang, Kyung-Ae Yang, Xuanbing Cheng, Wenfei Liu, Wenzhuo Y, Shuyu Lin, Yichao Zhao, Kevin M. Cheung, Haisong Lin, Hannaneh Hojaiji, Paul S. Weiss*, Milan N. Stojanović, A. Janet Tomiyama, Anne M. Andrews*, Sam Emaminejad.