Technology Roadmap for Flexible Sensors

2023-03-09 | Technology Roadmap for Flexible SensorsACS Nano Luo, Y.; Abidian, M. R.; Ahn, J.-H.; Akinwande, D.; Andrews,* A. M.; Antonietti, M.; Bao, Z.; Berggren, M.; Berkey, C. A.; Bettinger, C. J.; Chen, J.; Chen, P.; Cheng, W.; Cheng, X.; Choi, S.-J.; Chortos, A.; Dagdeviren, C.; Dauskardt, R. H.; Di, C.; Dickey, M. D.; Duan,* X.; Facchetti, A.; Fan, Z.; Fang, Y.; Feng, J.; Feng, X.; Gao, H.; Gao, W.; Gong, X.; Guo, C. F.; Guo, X.; Hartel, M. C.; He, Z.; Ho, J. S.; Hu, Y.; Huang, Q.; Huang, Y.; Huo, F.; Hussain, M. M.; Javey, A.; Jeong, U.; Jiang, C.; Jiang, X.; Kang, J.; Karnaushenko, D.; Khademhosseini, A.; Kim, D.-H.; Kim, I.-D.; Kireev, D.; Kong, L.; Lee, C.; Lee, N.-E.; Lee, P. S.; Lee, T.-W.; Li, F.; Li, J.; Liang, C.; Lim, C. T.; Lin, Y.; Lipomi, D. J.; Liu, J.; Liu, K.; Liu, N.; Liu, R.; Liu, Y.; Liu, Y.; Liu, Z.; Liu, Z.; Loh, X. J.; Lu, N.; Lv, Z.; Magdassi, S.; Malliaras, G. G.; Matsuhisa, N.; Nathan, A.; Niu, S.; Pan, J.; Pang, C.; Pei, Q.; Peng, H.; Qi, D.; Ren, H.; Rogers, J. A.; Rowe, A.; Schmidt, O. G.; Sekitani, T.; Seo, D.-G.; Shen, G.; Sheng, X.; Shi, Q.; Someya, T.; Song, Y.; Stavrinidou, E.; Su, M.; Sun, X.; Takei, K.; Tao, X.-M.; Tee, B. C. K.; Thean, A. V.-Y.; Trung, T. Q.; Wan, C.; Wang, H.; Wang, J.; Wang, M.; Wang, S.; Wang, T.; Wang, Z. L.; Weiss,* P. S.; Wen, H.; Xu, S.; Xu, T.; Yan, H.; Yan, X.; Yang, H.; Yang, L.; Yang, S.; Yin, L.; Yu, C.; Yu, G.; Yu, J.; Yu, S.-H.; Yu, X.; Zamburg, E.; Zhang, H.; Zhang, X.; Zhang, X.; Zhang, X.; Zhang, Y.; Zhang, Y.; Zhao, S.; Zhao, X.; Zheng, Y.; Zheng, Y.-Q.; Zheng, Z.; Zhou, T.; Zhu, B.; Zhu, M.; Zhu, R.; Zhu, Y.; Zhu, Y.; Zou, G.; Chen, X.