Supramolecular Nanosubstrate-Mediated Delivery for CRISPR/Cas9 Gene Disruption and Deletion

2020-06-08 | Supramolecular Nanosubstrate-Mediated Delivery for CRISPR/Cas9 Gene Disruption and DeletionSmall. Qian Ban, Peng Yang, Shih-Jie Chou, Li Qiao, Haidong Xia, Jingjing Xue, Fang Wang, Xiaobin Xu, Na Sun, Ryan Y. Zhang, Ceng Zhang, Athena Lee, Wenfei Liu, Ting-Yi Lin, Yu-Ling Ko, Petar Antovski, Xinyue Zhang, Shih-Hwa Chiou, Chin-Fa Lee, Wenqiao Hui, Dahai Liu, Steven J. Jonas, Paul S. Weiss*, Hsian-Rong Tseng.