Silver nanoparticles boost charge-extraction efficiency in Shewanella microbial fuel cells

2021-09-17 | Silver nanoparticles boost charge-extraction efficiency in Shewanella microbial fuel cellsScience. Bocheng Cao, Zipeng Zhao, Lele Peng, Hui-Ying Shiu, Mengning Ding, Frank Song, Xun Guan, Calvin K. Lee, Jin Huang, Dan Zhu, Xiaoyang Fu, Gerard C. L. Wong*, Chong Liu*, Kenneth Nealson, Paul S. Weiss*, Xiangfeng Duan*, and Yu Huang. Click here to read article about the research.