onenzymatic Stereoselective S-Glycosylation of Polypeptides and Proteins

2021-07-29 | Nonenzymatic Stereoselective S-Glycosylation of Polypeptides and ProteinsJ. Am. Chem. Soc. Li-Qiang Wan, Xia Zhang, Yike Zou, Rong Shi, Jin-Ge Cao, Shi-Yang Xu, Li-Fan Deng, Li Zhou, Yanqiu Gong, Xiaoling Shu, Ga Young Lee, Haiyan Ren, Lunzhi Dai, Shiqian Qi, K. N. Houk*, and Dawen Niu.