High-yield exfoliation of 2D semiconductor monolayers and reassembly of organic/inorganic artificial superlattices

2020-04-14 | High-yield exfoliation of 2D semiconductor monolayers and reassembly of organic/inorganic artificial superlatticesChem. Zhaoyang Lin, Zhong Wan, Frank Song, Bolong Huang, Chuancheng Jia, Qi Qian, Joon Sang Kang, Yutong Wu, Xingxu Yan, Lele Peng, Chengzhang Wan, Jingyuan Zhou, Zdenek Sofer, Imran Shakir, Zeyad Almutairi, Sarah Tolbert*, Xiaoqing Pan, Yongjie Hu, Yu Huang, Xiangfeng Duan*.