Hidden Vacancy Benefit in Monolayer 2D Semiconductors

2020-01-14 | Hidden Vacancy Benefit in Monolayer 2D SemiconductorsAdvanced Materials. Xiankun Zhang, Qingliang Liao, Zhuo Kang, Baishan Liu, Xiaozhi Liu, Yang Ou, Jiankun Xiao, Junli Du, Yihe Liu, Li Gao, Lin Gu, Mengyu Hong, Huihui Yu, Zheng Zhang, Xiangfeng Duan*, Yue Zhang.