General low-temperature growth of two-dimensional nanosheets from layered and nonlayered materials

2023-01-19 | General low-temperature growth of two-dimensional nanosheets from layered and nonlayered materials – Nat. Comms. Biao Qin, Muhammad Zeeshan Saeed, Qiuqiu Li, Manli Zhu, Ya Feng, Ziqi Zhou, Jingzhi Fang, Mongur Hossain, Zucheng Zhang, Yucheng Zhou, Ying Huangfu, Rong Song, Jingmei Tang, Bailing Li, Jialing Liu, Di Wang, Kun He, Hongmei Zhang, Ruixia Wu, Bei Zhao, Jia Li, Lei Liao, Zhongming Wei, Bo Li, Xiangfeng Duan* & Xidong Duan.