From mouse to mouse-ear cress: Nanomaterials as vehicles in plant biotechnology

2021-08-05 | From mouse to mouse-ear cress: Nanomaterials as vehicles in plant biotechnologyExploration. Xue Xia, Bingyang Shi, Lei Wang, Yang Liu, Yan Zou, Yun Zhou, Yu Chen, Meng Zheng, Yingfang Zhu, Jingjing Duan, Siyi Guo, Ho Won Jang, Yuchen Miao, Kelong Fan, Feng Bai, Wei Tao, Yong Zhao, Qingyu Yan, Gang Cheng, Huiyu Liu, Yan Jiao, Shanhu Liu, Yuanyu Huang, Daishun Ling, Wenyi Kang, Xue Xue, Daxiang Cui, Yongwei Huang, Zongqiang Cui, Xun Sun, Zhiyong Qian, Zhen Gu, Gang Han, Zhimou Yang, David Tai Leong, Aiguo Wu, Gang Liu, Xiaogang Qu, Youqing Shen, Qiangbin Wang, Gregory V. Lowry, Ertao Wang, Xing-Jie Liang, Jorge Gardea-Torresdey, Guoping Chen, Wolfgang J. Parak, Paul S. Weiss*, Lixin Zhang, Martina M. Stenzel, Chunhai Fan, Ashley I. Bush, Gaiping Zhang, Christopher P. L. Grof, Xuelu Wang, David W. Galbraith, Ben Zhong Tang, Christina E. Offler, John W. Patrick, Chun-Peng Song.