Electrically gated molecular thermal switch

2023-11-02 | Electrically gated molecular thermal switch – Science. Man Li, Huan Wu, Erin M. Avery, Zihao Qin, Dominic P. Goronzy, Huu Duy Nguyen, Tianhan Liu, Paul S. Weiss*, and Yongjie Hu. Read about the research here.