Edge sites dominate the hydrogen evolution reaction on platinum nanocatalysts

2024-05-22 | Edge sites dominate the hydrogen evolution reaction on platinum nanocatalysts – Nat. Catal. Zhihong Huang, Tao Cheng, Aamir Hassan Shah, Guangyan Zhong, Chengzhang Wan, Peiqi Wang, Mengning Ding, Jin Huang, Zhong Wan, Sibo Wang, Jin Cai, Bosi Peng, Haotian Liu, Yu Huang, William A. Goddard III & Xiangfeng Duan*.