Computational Redesign of a PETase for Plastic Biodegradation under Ambient Condition by the GRAPE Strategy

2020-01-14 | Computational Redesign of a PETase for Plastic Biodegradation under Ambient Condition by the GRAPE Strategy. ACS Catal. Yinglu Cui, Yanchun Chen, Xinyue Liu, Saijun Dong, Yu’e Tian, Yuxin Qiao, Ruchira Mitra, Jing Han, Chunli Li, Xu Han, Weidong Liu, Quan Chen, Wangqing Wei, Xin Wang, Wenbin Du, Shuangyan Tang, Hua Xiang, Haiyan Liu, Yong Liang, Kendall N. Houk*, and Bian Wu.