Cleaving arene rings for acyclic alkenylnitrile synthesis

2021-07-19 | Cleaving arene rings for acyclic alkenylnitrile synthesisNature.  Xu Qiu, Yueqian Sang, Hao Wu, Xiao-Song Xue, Zixi Yan, Yachong Wang, Zengrui Cheng, Xiaoyang Wang, Hui Tan, Song Song, Guisheng Zhang, Xiaohui Zhang, K. N. Houk* & Ning Jiao.