Chirality-induced Magnet-free Spin Generation in a Semiconductor

2024-06-26 | Chirality-induced Magnet-free Spin Generation in a SemiconductorAdv. Mater. Tianhan Liu, Yuwaraj Adhikari, Hailong Wang, Yiyang Jiang, Zhenqi Hua, Haoyang Liu, Pedro Schlottmann, Hanwei Gao, Paul S. Weiss*, Binghai Yan, Jianhua Zhao, Peng Xiong.