Chiral molecular intercalation superlattices

2022-06-29 | Chiral molecular intercalation superlatticesNature. Qi Qian, Huaying Ren, Jingyuan Zhou, Zhong Wan, Jingxuan Zhou, Xingxu Yan, Jin Cai, Peiqi Wang, Bailing Li, Zdenek Sofer, Bo Li, Xidong Duan, Xiaoqing Pan, Yu Huang & Xiangfeng Duan*.