Atomic dynamics of electrified solid–liquid interfaces in liquid-cell TEM

2024-06-19 | Atomic dynamics of electrified solid–liquid interfaces in liquid-cell TEM – Nature. Qiubo Zhang, Zhigang Song, Xianhu Sun, Yang Liu, Jiawei Wan, Sophia B. Betzler, Qi Zheng, Junyi Shangguan, Karen C. Bustillo, Peter Ercius, Prineha Narang, Yu Huang & Haimei Zheng. (Read about the research here.)