A cyclase that catalyses competing 2 + 2 and 4 + 2 cycloadditions

2023-01-23 | A cyclase that catalyses competing 2 + 2 and 4 + 2 cycloadditions – Nat. Chem. Hongbo Wang, Yike Zou, Miao Li, Zhijun Tang, Jiabao Wang, Zhenhua Tian, Nina Strassner, Qian Yang, Qingfei Zheng, Yujiao Guo, Wen Liu, Lifeng Pan & K. N. Houk*.