A Breathable, Passive-Cooling, Non-Inflammatory, and Biodegradable Aerogel Electronics for Wearable Physical-Electrophysiological-Chemical Analysis

2022-12-28 | A Breathable, Passive-Cooling, Non-Inflammatory, and Biodegradable Aerogel Electronics for Wearable Physical-Electrophysiological-Chemical Analysis – Analysis. Adv. Mater. Yangzhi Zhu, Reihaneh Haghniaz, Martin C. Hartel, Shenghan Guan, Jamal Bahari, Zijie Li, Avijit Baidya, Ke Cao, Xiaoxiang Gao, Jinghang Li, Zhuohong Wu, Xuanbing Cheng, Bingbing Li, Sam Emaminejad, Paul S. Weiss*, Ali Khademhosseini.