Biosynthesis of the Immunosuppressant (−)-FR901483

2019-12-29 | Biosynthesis of the Immunosuppressant (−)-FR901483J. Am. Chem. Soc. Zhuan Zhang, Yui Tamura, Mancheng Tang, Tianzhang Qiao, Michio Sato, Yoshihiro Otsu, Satoshi Sasamura, Masatoshi Taniguchi, Kenji Watanabe, and Yi Tang*.